Splošni pogoji poslovanja

1. Definicije

Ti Splošni pogoji urejajo vse prodajne pogodbe med prodajalcem Nexum d.o.o., Obrtniška ulica 11, 1370 Logatec (“prodajalec”) za proizvode (“proizvodi”) in storitve (“storitve”), ki jih kupi kupec (“kupec”) in predstavljajo sestavni del prodajne pogodbe, ne glede na to, ali ima kupec objavljene lastne splošne pogoje. Ti Splošni pogoji se uporabljajo za vsa vprašanja, ki jih urejajo, razen v kolikor se prodajalec in kupec (v nadaljevanju tudi kot “stranka” oz. “stranki”) za posamezno vprašanje pisno ne dogovorita drugače.

2. Povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila in pogodba

2.1 Povpraševanje kupca še ne pomeni ponudbe za sklenitev pogodbe.
2.2 Če prodajalec kupcu pošlje ponudbo, lahko kupec prodajalčevo ponudbo sprejme v roku, ki je naveden v ponudbi, če takšen rok ni naveden, pa v 30 dneh od dneva ponudbe. Prodajalec lahko umakne ponudbo kadarkoli pod pogojem, da še ni prejel obvestila kupca, da ta ponudbo sprejema.
2.3. Prodajalčeva ponudba je veljavno podana, če vsebuje: številko ponudbe, datum, ime zaposlenega, ki ponudbo pošilja, in podpis odgovorne osebe podjetja.
2.4. Ko kupec sprejme ponudbo prodajalca ali ko prodajalec sprejme naročilo kupca, je sklenjena pogodba med strankama (»pogodba«). Veljavne so samo pisne pogodbe (sklenjene z izmenjavo elektronskih sporočil ali na drug podoben način).

3. Cene

3.1. Cene in plačilni pogoji so: (i) kot je navedeno v prodajalčevi ponudbi, če cena in pogoji niso navedeni pa (ii) prodajalčeve običajne cene v času, ko prodajalec prejme kupčevo naročilo.
3.2. Če ni drugače navedeno, so cene v evrih (EUR).
3.3. Davki, stroški transporta, pakiranja in manipulativni stroški: če prodajalec drugače ne določi, cene ne vključujejo prevoznih stroškov, razkladanja, zavarovanja in davkov ali drugih dajatev v zvezi s proizvodi. Te stroške plača kupec ali pa jih mora povrniti prodajalcu. Če kupec uveljavlja davčno ali carinsko oprostitev, mu bo prodajalec izstavil potrebne listine. Cene vključujejo samo običajno pakiranje.

4. Plačilo

4.1. Če ni drugače določeno v prodajalčevi ponudbi, je plačilni rok 15 dni od dne izdaje računa. Za prvo naročilo kupca pri dobavitelju je v celoti potrebno poravnati kupnino vnaprej – vnaprejšnje plačilo.
4.2. Podaljšani plačilni roki: vse daljše plačilne roke mora izrecno odobriti prodajalec. Prodajalec lahko spremeni ali prekliče daljše plačilne roke ob vsakem času. Če obstaja dvom v plačilno sposobnost kupca, lahko prodajalec zadrži pošiljko in zahteva vnaprejšnje plačilo ali zahteva drugo primerno zavarovanje. Prodajalec lahko zahteva vračilo proizvodov tudi od prevoznika, dokler ne dobi ustreznih zavarovanj.
4.3. Obročno plačilo: če prodajalec proizvode pošilja v več pošiljkah, mora plačati vsako pošiljko posebej. Če kupec prejme pošiljko, katere del ni v skladu s pogodbo, lahko kupec zavrne plačilo le tistega blaga, ki ni skladen s pogodbo.
4.4. Sporni računi: če kupec ugovarja računu ali delu računa, mora o tem pisno obvestiti prodajalca in pojasniti razloge za ugovor v 8 dneh po prejetju računa. Če kupec pravočasno ne ugovarja računu, izgubi pravico do ugovora. Če kupec ugovarja le delu
računa, mora nesporni del računa plačati.
4.5. Prenehanje dobav v primeru neplačil: prodajalec lahko preneha dobavljati proizvode, oziroma zadrži dobavo, če kupec zamuja s plačilom kakšnega računa več kot 15 dni.
4.6. Prodajalec lahko zadrži dobavo ali preneha z dobavami, če kupec ne poravnava redno svojih obveznosti do dobavitelja, če je kupec plačilno nesposoben, ali če je proti kupcu predlagan začetek insolvenčnega postopka.
4.7. Zamudne obresti: v primeru zamude s plačilom mora kupec plačati zakonske zamudne obresti.

5. Dobava in količine

5.1. Dobava, prenos lastninske pravice, prehod rizika: mesto dobave je skladišče prodajalca oziroma naloženo na tovornjak (ex works oziroma F.O.B.) glede na način dobave. Tveganje za poškodovanje oziroma uničenje proizvodov preide na kupca, ko proizvodi zapustijo skladišče prodajalca oziroma prostore prodajalca, če gre za pošiljko po pošti, pa ob oddaji na pošto. Kupec nosi vse transportne stroške, stroške zavarovanja, davke in carine ter stroške priprave dokumentacije, če gre za posebno dokumentacijo. Prodajalec lahko pošilja proizvode z delnimi pošiljkami. Vsi roki pošiljanja pošiljke oziroma prispetja pošiljke na namembno mesto so okvirni. Prodajalec ne odgovarja za škodo pri kupcu ali pri kupčevih kupcih, če proizvodi niso dobavljeni v predvidenih oziroma dogovorjenih rokih.
5.2. Dostava: ko so produkti pripravljeni za pošiljanje, prodajalec o tem obvesti kupca, kupec pa mora takoj potem prodajalcu dati navodila za pošiljanje, če se o načinu pošiljanja stranki že nista predhodno dogovorili. Če kupec prodajalcu pravočasno ne posreduje navodil za transport, bo prodajalec proizvode poslal na običajen način na lokacijo kupca oziroma njegovega skladišča. Kupec mora plačati ali prodajalcu povrniti vse morebitne dodatne transportne stroške za poseben ali hiter način pošiljanja.

6. Sprememba in preklic naročil

Kupec nima pravice, da naročilo ali del naročila spremeni ali prekliče brez prodajalčevega pisnega soglasja. Če kupec spremeni naročilo, nosi stroške, ki jih ta sprememba povzroči, kar je lahko polna cena proizvodov.

7. Vračilo proizvodov

Kupec nima pravice, da proizvode vrne, razen če za posameznika predpisi o varstvu potrošnikov ne določajo drugače. O vračilu proizvodov se stranki lahko dogovorita, je pa v takšnem primeru vračilo možno le, če so proizvodi neuporabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži in ob plačilu manipulativnih stroškov v višini 7 – 10% pogodbene cene.

8. Višja sila, zamuda

Če prodajalec zamuja z dobavo proizvodov iz razlogov, ki so izven njegovega običajnega nadzora (ne glede na to, ali je tak razlog predvidljiv ali ne), za kar so lahko razlogi med drugim: stavka, požar, hujša nesreča, vojna ali neredi, zamude prevoznikov, spletni napad, teroristični napad, nedelovanje državne uprave, uvedba predpisov ali administrativnih ukrepov, gospodarski embargo, nezmožnost pridobiti dovoljenja, se čas za dobavo podaljša za trajanje takšnih ovir in dodatno za trajanje posledic takšnih ovir. Prodajalec mora v razumnem času kupca obvestiti o takšni zamudi.

9. Omejeno jamčevanje

9.1. Prodajalec jamči, da: (i) je vsak proizvod brez napak, kar zadeva material in izdelavo, (ii) da vsak proizvod ustreza specifikacijam, če te obstajajo in (iii) da je prodajalec lastnik proizvoda v času izročitve in sicer brez bremen (v nadaljevanju »jamčevanje« oziroma »jamstva«).
9.2. Pogoji jamčevanja so: (i) da na proizvodu nihče ni izvedel nobenih sprememb, razen prodajalec ali kdo, ki je bil pooblaščen z njegove strani, (ii) da je bilo kupčevo ravnanje s proizvodom, skladiščenje, uporaba, namestitev in vzdrževanje proizvoda v skladu z navodili ali specifikacijami in v skladu s to pogodbo, (iii) da je kupec ravnal v skladu s splošno sprejetimi industrijskimi standardi, (iv) da je kupec prenehal uporabljati proizvod po tem, ko je ugotovil ali ko bi moral ugotoviti kakršnokoli napako, (v) da je kupec brez odlašanja pisno obvestil prodajalca o uveljavljanju jamčevanja v spodaj navedenem roku, (vi) da je kupec glede na navodila prodajalca proizvod ali del proizvoda, ki ima napako, poslal prodajalcu ali je prodajalcu omogočil, da si produkt ogleda, (vii) da napaka na produktu ni posledica nesreče (vključno z višjo silo), poseganja v proizvod ali njegove napačne uporabe.
9.3. Ni krito z jamčevanjem: jamčevanje velja samo za proizvode, ki jih je kupcu dobavil prodajalec. Jamčevanja ni za spremembe, ki so posledica običajne obrabe, kar vključuje dele, ki se običajno hitreje obrabijo oziroma pokvarijo in predstavljajo del produkta (kot npr. varovalke, sijalke ali luči). Prodajalec ne jamči, da je proizvod
zavarovan pred spletnimi napadi ali podobno dejavnostjo. Proizvode, ki so priključeni na računalniško omrežje, povezani z internetom ali so sicer povezani z računalniki ali drugimi podobnimi napravami, mora kupec primerno zavarovati pred nepooblaščenim elektronskim dostopom.
9.4. Roki jamčevanja: kupec, ki je pravna oseba, mora pisno uveljaviti kakršnekoli zahtevke iz naslova jamčevanja v 12 mesecih od prevzema proizvoda (za fizične osebe velja rok 24 mesecev od prevzema).
9.5. Obseg jamčevanja: jamstvo prodajalca je omejeno na nadomestitev proizvoda ali njegovih delov v razumnem časovnem obdobju ali na vračilo kupnine, izbiro opravi prodajalec. Čas jamstva na popravljenih ali nadomeščenih proizvodih je omejen na preostanek jamčevalne dobe osnovnega proizvoda. Kupec nosi vse stroške odstranitve proizvoda, razstavitve proizvoda, nadomestitve, ponovne instalacije in stroške materiala, ki je potreben za omenjena opravila. Vsi zamenjani proizvodi
postanejo last prodajalca.
9.6. Jamstva iz tega člena so edina jamstva prodajalca. Prodajalec ni odgovoren za škodo zaradi nezmožnosti uporabe, izgube dohodka, stroškov kapitala, stroškov
nadomeščanja proizvoda, izgubo podatkov, izgubo električne energije in podobno, za zahtevke, ki bi jih morebitni tretji imeli do kupca, ali za kakršnokoli posredno ali naključno škodo ali kazensko odškodnino ali za kakšno drugo podobno škodo. Vsa prodajalčeva odgovornost je omejena na prodajno ceno za proizvod, ki je predmet
jamčevanja.

10. Varovanje poslovnih skrivnosti

10.1. Stranki bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke, ki jih bosta pridobili od druge stranke v času pogajanj, med izpolnjevanjem pogodbe in po prenehanju pogodbe, med drugim poslovne informacije, proizvodne informacije, tehnične podatke, skice, ipd., podatke o dobaviteljih, kupcih, nabavne in prodajne pogoje in druge komercialne informacije, razen če so ti podatki javno dostopni.
10.2. Za zaupne informacije ne veljajo informacije, (i) ki so javno dostopne brez krivde strank, (ii) ki jih stranka pridobi od tretje osebe, ne da bi jo tretja oseba zavezala k varovanju zaupnosti takšne informacije, (iii) če gre za informacijo, s katero je stranka že prej razpolagala, ne da bi bila zavezana k varovanju poslovne skrivnosti, vendar mora to okoliščino stranka dokazovati z listinami, (iv) ki jo je stranka neodvisno pridobila ali razvila, ne da bi pri tem uporabljala zaupne informacije nasprotne stranke in lahko to pisno dokaže, ali (v) če je stranka takšne informacije dolžna razkriti v skladu z zakonom, pa stranka, ki informacijo namerava razkriti, o tem brez odlašanja obvesti nasprotno stranko in da nasprotni stranki možnost, da z vložitvijo ustreznih pravnih sredstev zahteva, da do razkritja takšne informacije ne pride ali da stranki pri tem pomaga.

11. Skladnost z uvoznimi predpisi

Če je za uvoz v državo kupca (t.j. dobavo izven Republike Slovenije) potrebno pridobiti za proizvode kakšno uvozno dovoljenje, mora takšno dovoljenje pridobiti kupec.

12. Prenos pravic in pobotanje

Kupec ne sme prenašati nobenih pravic ali obveznosti brez prejšnje pisne privolitve prodajalca.
Kupec ne sme pobotati svojih obveznosti do prodajalca z morebitnimi nasprotnimi zahtevki proti prodajalcu.

13. Pravo in pristojnost sodišča

13.1. Za ponudbe, sprejeme ponudbe in pogodbe se uporablja pravo Republike Slovenije. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se ne uporablja.
13.2. Vse morebitne spore bosta stranki najprej poskušali rešiti s posvetovanjem in pogajanji v dobri veri in v duhu medsebojnega razumevanja. Spore, ki jih stranki ne bi mogli na tak način rešiti v 30 dneh od dne, ko je stranka obvestila drugo stranko o sporu, lahko stranka rešuje pred sodiščem v Ljubljani. Prodajalec ima vedno možnost, da zahtevke uveljavlja proti kupcu tudi pri kateremkoli drugem pristojnim sodiščem.

14. Kršitev in prenehanje pogodbe

Pogodb (potrjenih naročil) ni mogoče odpovedati, razen če se stranki tako pisno ne dogovorita. Če so dogovorjene dolgoročne dobave, lahko vsaka stranka odpove pogodbo s 30-dnevnim odpovednim rokom, ne da bi navajala razloge.
V primeru prenehanja pogodbe ostajajo še naprej v veljavi določbe o varovanju poslovnih skrivnosti.

15. Če kakšna določba pogodbe ni učinkovita

Če bi se izkazalo, da katerakoli določba teh Splošnih pogojev oziroma pogodbe ne bi bila veljavna zaradi odločitve sodišča ali zaradi predpisov, takšna neveljavnost ne vpliva na veljavnost vseh ostalih določb pogodbe. Stranki se zavežeta, da bosta nadomestili takšno določbo z drugo določbo, ki bo imela enak ali kar najbolj podoben ekonomski učinek. Če stranki ne bi nadomestili takšne določbe, je potrebno pogodbo razlagati tako, da se njena vsebina kar najbolj približa osnovnemu namenu strank pri sklepanju pogodbe.

16. Obveščanje

Vsa obvestila v zvezi s temi Splošnimi pogoji oziroma pogodbo morajo biti pisna. Šteje se, da je obvestilo vročeno tri dni po oddaji priporočenega pisma na pošti, poslanega na naslov, ki je naveden ob sprejemu ponudbe ali ob sklenitvi pogodbe, ali je poslan po elektronski pošti na naslov prodajalca matevz@nexum.si, oziroma na elektronski naslov kupca, ki ga je kupec uporabljal za svojo elektronsko korespondenco med pogajanji ali med izpolnjevanjem pogodbe.

17. Spremembe splošnih pogojev

Prodajalec si pridržuje pravico, da ob vsakem času spremeni te Splošne pogoje. Takšne spremembe učinkujejo med strankama (i) glede vseh ponudb, sprejemov ponudb ali sklenjenih pogodb po spremembi splošnih pogojev, (ii) glede vseh že veljavnih pogodb pa v 30 dneh od prodajalčevega obvestila kupcu o takšnih spremembah, razen če v nadaljnjih 30 dneh po prejemu obvestila kupec prodajalcu sporoči, da se s takšnimi spremembami ne strinja.

Logatec, 1.12.2018
Nexum d.o.o.

Scroll to Top